2019-20
'સંદેશ નૉલેજ ચેલેન્જ' વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપી , સશક્ત બનાવીને શ્રેષ્ઠતા તરફ જવાની પ્રેરણા આપતી એક અનોખી પહેલ છે. સંશોધન, વાંચન અને લેખન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાનમાં વધારો કરવાનો આ પહેલનો ઉદ્દેશ છે.

વિદ્યાર્થી નિમ્નલિખિત શ્રેણીમાં ભાગ લઇ શકશે

કેટેગરી

એકટીવીટીમાં ભાગ લેવા નિમ્નલિખિત પગલાં અનુસરો

રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ - સ્પર્ધામાં જોડાવા માટે વિગતો ભરીને સબમીટ કરો:

© Copyright 2019 The Sandesh Limited.All rights reserved